Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup a poskytování služeb na internetové adrese www.centrumvitalitynadlani.cz. Dále platí pro nákup zboží sjednaný prostřednictvím telefonu, e-mailu či osobně.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek, tj. i smlouva o poskytnutí služeb).

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na Kupující, kteří jsou spotřebiteli, kromě výjimek výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách. Na smlouvy uzavírané s podnikateli a právnickými osobami se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod, které mohou vymezit rozsahu uplatnění těchto obchodních podmínek i na takové vztahy.

1.7. Majitelem a provozovatelem Centra Vitality Na Dlani je Jiří Gavar, se sídlem Preslova 2677/5, Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 71864717, DIČ CZ7712065625. Poskytovatelem služeb v rámci Programu Centrum Vitality Na Dlani je buď přímo Jiří Gavar, nebo některý z jejích partnerů, který spolupracuje s poradnou Centrum Vitality na Dlani, prostřednictvím které čerpáte služby. Jiří Gavar a jeho partneři provozující Centrum Vitality Na Dlani se dále společně označují jako „Prodávající“).

 

2.Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat si prostřednictvím webového rozhraní jeho prostřednictvím službu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.4. Službou poskytovanou prostřednictvím webového rozhraní je umožnění přístupu do zpoplatněné části webového rozhraní a umožnění jejího užívání, pokud to webové rozhraní umožňuje.

 

3. Objednávka produktů a služeb a uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat, pokud toto webové rozhraní umožňuje. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží či službu, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 12 měsíců neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.

3.3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží či služby. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní, což platí i o cenách za balení, dopravu a dodání. Případné slevy z ceny zboží či služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.4. Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5. Kupující provádí objednávání zboží či služeb prostřednictvím webového rozhraní vyplněním formuláře. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží či služby (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení či název, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednané služby Kupujícím dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.7. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3.8. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží či poskytnout Kupujícímu službu uvedenou v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží či tuto službu od Prodávajícího převzít (v případě zboží i převzít od Kupujícím zvoleného dopravce) a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu služby uvedenou v objednávce.

3.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží či poskytnout Kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.11.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace jako "Návštěvník" přímo z webového rozhraní obchodu. Oba možné přístupy budou dále označovány jen jako "uživatelský účet".

3.12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu internetového o obchodu. Případné plánované termíny odstávek internetového obchodu budou zveřejněny.

3.13. Termín konzultace

a) Objednání termínu konzultace je možno osobně, telefonicky na čísle prodávajícího nebo elektronickou poštou na adresu prodávajícího, či kupujícího.

b) Zrušení a změna termínu je možno osobně, telefonicky na čísle prodávajícího nebo elektronickou poštou na adresu prodávajícího, či kupujícího minimálně 24 hod před dohodnutým termínem schůzky. V případě, že se kupující nezruší objednávku konzultace alespoň 24 hod před dohodnutým termínem, je prodávající oprávněn požadovat úhradu dle platného ceníku jako při uskutečněné konzultaci. 

3.14. Kromě toho, co je uvedeno výše, nemáte nárok na vrácení žádné části ceny Služeb ani na jinou slevu, jestliže jste zcela nebo částečně nevyčerpali objednané Služby (zejména nemáte nárok na vrácení ceny Služeb za minulou dobu, jestliže jste se svévolně nedostavovali na schůzky u Poskytovatele).

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

4.2. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.3. Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující na tento dárek již nemá nárok.

4.4. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží či u služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

4.5. Kupující může zrušit objednávky dosud Prodávajícím nepotvrzené telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží či služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

4.6. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní bez udání důvodu a požadovat vrácení kupní ceny (dle Občanského zákoníku v platném znění). Tuto skutečnost ohlásí kupující prodávajícímu předem e-mailem a zašle zboží zpět na adresu odesílatele (uvedené na faktuře) doporučeně. Finanční částka bude prodávajícím vrácena na účet kupujícího neprodleně po obdržení zboží (nejpozději 30 dní od obdržení vráceného zboží). Zboží vrácené formou dobírky nebude prodejcem převzato. Bez udání důvodu je možné vzít zpět jen zboží, které je zasláno v neporušených a neotevřených obalech, tj. přesně tak, jak bylo expedováno. Potraviny a kosmetiku po otevření je možné vracet jen s ohledem na důvodné reklamační důvody (špatná kvalita nebo vady výrobku).
4.7. Prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů) po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
4.8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, u potravin pak nedodržením skladovacích podmínek uvedených na obalech. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

5. Průběh poskytovaných služeb

5.1. Ačkoli vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným dodržováním doporučených postupů se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

5.2 Vezměte, prosím, v úvahu, že Služby Centra Vitality Na Dlani nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovat

5.3. Veškeré objednávky podané prostřednictvím webu www.centrumvitalitynadlani.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem.
5.4. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
5.5. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.centrumvitalitynadlani.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
5.6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
5.7. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
5.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
5.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

6. Platební a dodací podmínky

6.1. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

6.2. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

c) Osobně v hotovosti

6.3. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží či službu Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní:

6.4. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží či služby jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

6.5. Platba zboží či služby je možná v českých korunách nebo eurech.

6.6. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.7. Kupující, jenž je spotřebitelem, bere na vědomí, že mu nelze objednanou službu Prodávajícím poskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 5 těchto obchodních podmínek, tj. po uplynutí 14 dnů od uzavření smlouvy, ledaže Kupující s poskytnutím služby před uplynutím této lhůty výslovně souhlasil. Vyslovit předchozí výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 4 těchto obchodních podmínek může Kupující i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu objednávání. Vysloví-li Kupující svůj souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 4 těchto obchodních podmínek, bude mu služba poskytnuta nejpozději do sedmi pracovních dnů od připsání kupní ceny za službu na účet Prodávajícího. Pokud Kupující vysloví souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 4 těchto obchodních podmínek, nemá právo na odstoupení od smlouvy podle čl. 4 těchto obchodních podmínek.

 

7. Cena on-line produktů a zboží

7.1. Ceny za služby a on-line produkty či zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícím jsou aktuální a platné v době objednávky zboží. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednávky.

7.2. Všechny ceny jsou včetně DPH, cla a dalších poplatků.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé částky na běžný účet prodávajícího nebo po platbě v hotovosti k rukám prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na produkty až do úplného zaplacení kupní ceny.

7.4. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a je odeslaná kupujícímu elektronicky. Na vyžádání kupujícího je možné fakturu zaslat i poštou. Převzetí produktu kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

8. Dodací podmínky

8.1. Dodací lhůta je obvykle 1 - 7 pracovních dnů v závislosti na aktuálních skladových zásobách nebo kapacitě nabízených služeb, dostupnosti zboží (dodavatelé a výrobci) a cílové lokalitě (Česko, Slovensko), v mimořádných případech, a sice pouze u zboží s dlouhou dobou trvanlivosti, do 15 dnů.
8.2. Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazník v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informován.

 

9. Příprava a expedice poukazů

9.1. Pokud není domluveno jinak, zasíláme poukazy elektronicky (e-mail) po připsání celé částky na účet do 5 pracovních dnů. Osobní odběr je možný po telefonické či emailové domluvě. U poukazu zasílaných poštou účtujeme poštovné a balné 50,00 Kč

  1. Zaslání elektronicky cena poštovného a balného zdarma
  2. Osobní odběr cena poštovného a balného zdarma
  3. Zaslání poštou + 50,00 Kč

 

10. Reklamace a její uplatnění (reklamační řád)

10.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu jiri.gavar@gmail.com nebo na adresu provozovatele internetového obchodu (viz Kontakty). Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
10.2. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

10.3. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
10.4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem na ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem v platném znění a ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.

 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

12.Ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

12.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Oba souhlasy mohou být Kupujícím odvolána prostřednictvím zaslání e-mailu na Kontaktním e-mailu Prodávajícího či písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího.

12.8. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.9. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

13.2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

13.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

13.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

13.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

13.7. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující bere na vědomí, že zboží, které je digitálním obsahem, je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů a že je zabezpečený proti kopírování a šíření. Kupující se zavazuje, že tento digitální obsah nebude modifikovat, nezneužije jej a nebude jej poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit zákonnou ochranu tohoto digitálního obsahu. Kupující je odpovědný za škodu, která takovým chováním může vzniknout.

13.8. Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

13.9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

13.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

Kontaktní údaje: Jiří Gavar, +420724853627, jiri.gavar[zavináč]gmail.com

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2018.